Хімія

Методичні рекомендації
для учителів хімії щодо підготовки учнів
до зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 році

Укладачі: Тагліна О.В.,
кандидат біологічних наук, доцент, методист науково-методичного відділу Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти;
Григорович О.В., кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, відмінник освіти України.

ЗНО з хімії в контексті підвищення якості освіти
У Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України вказується на необхідність «запровадити систему загальнодержавного рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів за результатами стандартизованого оцінювання. Для цього потрібно підготувати законодавчу базу для створення незалежних агенцій оцінювання якості за прикладом розвинених країн. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України потрібно надалі вдосконалювати політику щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Необхідно законодавчо визначити результати стандартизованого тестування єдиним критерієм прийому до навчання у ВНЗ… Потрібно започаткувати роботу із розроблення та реалізації концепції запровадження стандартизованого тестування на всіх освітніх рівнях».
Природно, що одним із стратегічних напрямів розвитку української освіти на сучасному етапі визначено національний моніторинг системи освіти, а одним із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти – розвиток системи державно-громадського управління освітою і контролю за якістю освітньої діяльності.
ЗНО утверджується в Україні як система, покликана забезпечити об’єктивне вимірювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів та оптимізувати відбір абітурієнтів до вищих навчальних закладів на основі ефективних, демократичних і прозорих процедур. Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2012 р. визначено, що «при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим». Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами.
Крім того, зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів визнано у світі одним з ефективних інструментів освітнього моніторингу. Аналіз завдань з хімії, які пропонуються учасникам ЗНО, дозволяє зробити висновок, що із року в рік вони дедалі більше задовольняють вимоги Державного стандарту загальної середньої освіти до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у галузі «Природознавство», відповідають на виклики сучасної доби у розвитку шкільної хімічної освіти.
Анкетування, яке проводилось ХРЦОЯО серед студентів-першокурсників та учасників пробного тестування, засвідчило, що досить значний відсоток абітурієнтів при підготовці до ЗНО звертається до вчителя-предметника, класного керівника. Не викликає заперечення: в умовах, коли незалежне оцінювання стає органічною складовою національної системи освіти, учитель має володіти інформацією про ЗНО, знання у галузі тестових технологій мають стати невід’ємною складовою професійної компетентності педагога. З огляду на суспільну значущість тестування питання подальшого удосконалення змісту тестових завдань мають стати предметом обговорення широких кіл педагогічної громадськості, насамперед науковців, авторів підручників, управлінців, педагогів-практиків тощо.
Допомогти педагогам підготувати учнів, у тому числі психологічно, до участі у ЗНО, а також сприяти розвитку компетентності учителя у використанні тестових технологій, підвищенню якості шкільної хімічної освіти – саме ці завдання були визначальними для фахівців науково-методичного відділу ХРЦОЯО при укладенні методичних рекомендацій, які пропонуються Вашій увазі.

Особливості проведення ЗНО-2012
У Міністерстві юстиції зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 3 листопада 2011 року № 1254, яким затверджено:
 Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році;
 Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти;
 Положення про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти;
 Положення про предметні фахові комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти;
 Технічний опис сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційної картки до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 9 серпня 2011 р. № 946 та від 14 жовтня 2011 року №1192 визначено перелік предметів, з яких буде проводитися зовнішнє незалежне оцінювання у 2012 році. Затверджено календарний план підготовки та проведення ЗНО-2012 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.11.2011 р. № 1346 «Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2012 році»).
Відповідно до названих нормативних документів можна визначити, що:
1. Реєстрація учасників триватиме з 1 січня по 20 лютого 2012 року.
2. ЗНО буде проведене з 15 травня по 7 червня 2012 року.
3. У 2012 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з десяти предметів: з української мови та літератури, історії України, всесвітньої історії, математики, біології, фізики, хімії, географії, російської мови, однієї з іноземних мов (за вибором) – англійської, німецької, французької, іспанської.
4. Максимальна кількість тестів, яку може скласти кожен учасник тестування, – чотири.
5. Тестування з української мови та літератури, математики та історії України буде проведено у дві сесії.
Тестування з хімії відбудеться 15 травня 2012 року.
6. Результати, отримані під час зовнішнього оцінювання, будуть зазначені в додатку до сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти, який абітурієнт подаватиме до приймальних комісій ВНЗ.

Програма ЗНО з хімії та характеристика тесту
Програму для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2012 р. розроблено на основі чинних навчальних програм з хімії для 7—9 класів (К.: Ірпінь: Перун, 2005) та 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Тернопіль: Мандрівець, 2011), електронні версії яких розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua). Дана Програма затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (додаток №9 до наказу № 791 від 14.07.2011 р.).
Головною метою проведення зовнішнього незалежного оцінювання є об’єктивне та неупереджене оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад і виявили бажання вступити до вищого навчального закладу України.
Зовнішнє незалежне оцінювання запроваджено з метою забезпечення конституційного права громадян на рівний доступ до вищої освіти.
ЗНО з хімії – це спосіб перевірки:
• знання учнями найважливіших законів і теорій хімії;
• володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин;
• вміння складати хімічні формули і рівняння хімічних реакцій, розв'язувати розрахункові та експериментальні задачі;
• розуміння зв’язку між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями речовин, способами їх добування, галузями застосування;
• знань про найважливіші природні та штучні речовини, їх будову, способи добування та галузі застосування;
• розуміння наукових основ певних хімічних виробництв;
• обізнаності з деякими екологічними проблемами, пов’язаними з хімією;
• розуміння ролі хімії у розв'язанні глобальних проблем людства.
Програма для проведення ЗНО з хімії орієнтується на досягнення державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. При цьому важливе не лише засвоєння учнями хімічних понять, законів, теорій, а й осмислене використання ними знань, формулювання оцінних суджень, виявлення власної позиції у різних життєвих ситуаціях.
Матеріал програми для проведення зовнішнього незалежного оцінювання розподілено на чотири тематичні блоки: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Обчислення в хімії», які в свою чергу розподілено за розділами і темами. У кожному розділі перелічено знання, якими мають володіти учасники зовнішнього незалежного оцінювання.
У переліку вимог, наведених у колонці «Предметні вміння та способи навчальної діяльності» детально розкрито обсяг вимог до знань та умінь з кожного розділу і теми. У програмі для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2012 р. використано номенклатуру хімічних елементів і речовин, а також термінологію, які відповідають ДСТУ 2439-94: Елементи хiмiчнi, речовини простi. Термiни та визначення. — К., Держспоживстандарт України — 1994. Цього стандарту буде дотримано і в завданнях тесту з хімії.
Назви органічних сполук відповідають останнім рекомендаціям IUPAC. Із даним матеріалом можна ознайомитися в навчальних посібниках, які мають гриф Міністерства освіти і науки України (див. перелік рекомендованої навчальної літератури).
У програмі для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії використано скорочення «н. у.» — нормальні умови (температура 0 °С, тиск 101,3 кПа або 760 мм рт. ст.).
Відповідно до міжнародних стандартів для позначення кількості речовини можна використовувати літери n або ν. Для позначення теплового ефекту реакції слід використовувати позначення «ΔН».
Під час підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії рекомендовано використовувати довідникові таблиці, які наведено у додатках «Розчинність кислот, солей, основ та амфотерних гідроксидів у воді за 20—25 °С», «Ряд активності металів», «Найпоширеніші назви та склад деяких неорганічних речовин, сумішей та мінералів», «Найпоширеніші назви та склад деяких органічних речовин та сумішей», «Перелік рекомендованої навчальної літератури».

Зміст тесту визначається на основі Програми ЗНО з хімії.
Загальна кількість завдань тесту – 60.
На виконання тесту відведено 150 хвилин.
Тест із хімії складається із завдань чотирьох форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–40). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№41–44). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).
Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№45–50). До кожного завдання подано перелік дій (понять, формул, характеристик тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша дія (поняття, формула, характеристика) має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.
4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№51–60). Під час виконання цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей.

Схеми оцінювання завдань тесту з хімії:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.
Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з хімії, – 94.

Перелік рекомендованої навчальної літератури
1. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2007.
2. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Станіца, 2008.
3. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Буринська Н.М./ К: Перун, 2007.
4. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Лашевська Г.А./ К: Генеза, 2007.
5. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2008.
6. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Освіта, 2008.
7. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Буринська Н.М./ К: Перун, 2008.
8. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Буринська Н.М., Величко Л.П./ К: Перун, 2009.
9. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Лашевська Г.А./ К: Генеза, 2009.
10. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2009.
11. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Освіта, 2009.
12. Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Грамота, 2010.
13. Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2010.
14. Підручник «Хімія. 10 клас (профільний рівень)» /авт. Буринська Н.М. та ін./ К: Педагогічна думка, 2010
15. Підручник «Хімія. 11 клас (рівень стандарту)» /авт. Лашевська Г.А., Лашевська А.А./ К: Генеза, 2011.
16. Підручник «Хімія. 11 клас (рівень стандарту)» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Грамота, 2011.
17. Підручник «Хімія. 11 клас (академічний рівень)» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2011.
18. Підручник «Хімія. 11 клас (академічний рівень)» /авт. Величко Л.П./ К: Освіта, 2011.
19. Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Корнілов М.Ю., Гордієнко О.В., Василенко С.В./ Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008.
20. Номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Дубовик О.А., Фіцайло С.С./ Тернопіль: Мандрівець, 2011.
21. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 9 клас /авт. Лашевська Г.А., Титаренко Н.В./ К: Центр навчально-методичної літератури, 2011.
22. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 11 клас /авт. Дубовик О.А./ К: Центр навчально-методичної літератури, 2011.
23. Хімія. Повний курс. Універсальний довідник для випускників та абітурієнтів /авт. Титаренко Н.В./ К: Літера ЛТД, 2011.
А також відповідні підручники в перекладі на російську мову та мови національних меншин.

Приклади завдань та коментарі
Розглянемо визначені у характеристиці формати тестових завдань на прикладі тесту з хімії минулих років.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Завдання з вибором однієї правильної відповіді перевіряють знання:
 будови атома та уміння визначати склад атомного ядра та будову електронних оболонок атомів та утворених ними одноатомних йонів;
 будови Періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва, уміння визначати положення хімічних елементів в Періодичній системі та характер змін властивостей хімічних елементів та утворених ними сполук;
 типів хімічного зв’язку, уміння визначення типу хімічних зв’язків в сполуках;
 хімічні властивості органічних та неорганічних речовин, що належать до основних класів сполук, уміння складати рівняння реакцій за їхньою участю;
 теорії електролітичної дисоціації, уміння складати йонні рівняння за участю неорганічних електролітів;
 теорії окисно-відновних процесів, уміння визначати окисники та відновники та складати рівняння окисно-відновних реакцій.
Приклади тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді

Завдання передбачає знання будови атомних ядер та електронних оболонок атомів. Для виявлення правильної відповіді достатньо визначити положення хімічних елементів за вказаним протонним числом і за цим положенням визначити число електронів на зовнішній електронній оболонці.
Отже, правильний варіант відповіді – Б.


Завдання перевіряє уміння встановлювати положення хімічних елементів в Періодичній системі. Для вибору правильної відповіді необхідно визначити положення наведених хімічних елементів. На жаль, в 2010 році половина абітурієнтів не змогла правильно відповісти на це питання, незважаючи на те, що для визначення правильної відповіді необхідно тільки уміти користуватися Періодичною системою і визначати за нею положення елементів.
Правильний варіант відповіді – Г.

Завдання перевіряє знання хімічних формул найпоширеніших у побуті сполук і уміння складати рівняння реакцій за їхньою участю. Для визначення правильної відповіді необхідно було не забути про той факт, що при утворенні карбонатна кислота піддається розкладанню. На жаль, більше 40 % абітурієнтів не врахувала цей факт і не змогли обрати правильну відповідь.
Відповідь: Г

Завдання на встановлення відповідності
Завдання на встановлення відповідності перевіряють уміння систематизувати інформацію на основі запропонованого контексту, встановлювати відповідність між:
 назвами хімічних елементів та будовою електронної оболонки їхніх атомів;
 рівняннями реакцій та їхніми типами;
 хімічними формулами речовин та їхнім застосуванням у побуті або промисловості;
 хімічними речовинами та умовами або ознаками взаємодії між ними;
Приклади тестових завдань на встановлення відповідності

Завдання вимагає продемонструвати знання властивостей наведених хімічних речовин та їхнім застосуванням.
Відтак:
Наведено формули 1 – амінокапронової кислоти; 2 – натрій стеарату; 3 – натрій флуориду; 4 – калій хлориду. Амінокислоти в своєї більшості використовують як біологічно активні речовини, але якщо пам’ятати, що насичену карбонову кислоту з шістьма атомами Карбону називають капроновою, то легко здогадатися, що амінокапронову кислоту використовують для виготовлення капронового волокна. Стеаринова кислота є вищою карбоновою кислотою, солі яких використовують для виготовлення мила. Карієс часто виникає при нестачі Флуору в організмі людини, отже, для його профілактики слід використовувати зубні пасти з підвищеним вмістом сполук Флуору, для чого можна використовувати натрій флуорид. Разом з натрій хлоридом калій хлорид є поширеною сіллю майже з подібними фізичними і хімічними властивостями, отже, його можна використовувати для регуляції водно-сольового балансу.
Правильна відповідь: 1Д, 2В, 3А, 4Б. Зайвий елемент – Г, хоча причина інфікування ВІЛ і хвороби на СНІД вже відома давно, тим не менш ефективних ліків проти цього вірусу ще не винайдено, отже, в наші часи для профілактики інфікування ВІЛ використовують зовсім не хімічні речовини, а інші засоби.

Завдання на встановлення послідовності
Завдання на встановлення послідовності перевіряють уміння встановлювати правильну послідовність:
 хімічних процесів для здійснення ланцюга перетворень, для здійснення того чи іншого виробничого процесу, для характеристики генетичних зв’язків між класами органічних або неорганічних сполук;
 зміни властивостей хімічних елементів або утворених ними сполук: радіусу атомів, валентності, числа електронів на зовнішньому рівні, електронегативності, окисних або відновних властивостей речовин, ступеня окиснення елементів в сполуці, температур кипіння або плавлення тощо;
 зміна молекулярних мас сполук, кількості речовини в певних зразках, об’єму речовин тощо.

Приклади тестових завдань на встановлення послідовності

Завдання передбачає установлення послідовності посилення хімічної активності речовин.
Для визначення активності взаємодії наведених оксидів можна згадати декілька фактів. По-перше, активність взаємодії металів з водою: магній з водою взаємодіє лише при нагріванні, кальцій взаємодіє за звичайних умов, але досить повільно, а барій так само, як і лужні метали, досить активно з водою взаємодіє. По-друге, можна порівняти активність взаємодії оксидів виходячи з відомих фактів. Магній оксид майже не взаємодіє з водою, оскільки утворений ним гідроксид нерозчинний у воді, що утруднює його взаємодію. До того ж, відомо, що кальцій оксид дуже активно взаємодіє з водою, з виділенням великої кількості теплоти, не дивлячись на те, що кальцій гідроксид – малорозчинна речовин. Виходячи з цього можна припустити, що стронцій оксид та барій оксид ще активніше взаємодіятимуть з водою. По-третє, можна згадати, що взаємодія металів та їхніх оксидів з водою – це виявлення металічних властивостей. Отже, чим активніший метал, тим активніше він і його оксид взаємодіятиме з водою. В ряду елементів ІІА групи (як і в інших групах) металічні властивості зростають, отже, активність взаємодії оксидів елементів з водою посилюватиметься від Магнію до Барію.
Правильна відповідь: 1В, 2А, 3Г, 4Б.

Завдання з короткою числовою відповіддю
Завдання з короткою числовою відповіддю дозволяють перевірити інтелектуальні уміння учасників ЗНО високого рівня, а саме уміння розв’язувати розрахункові задачі на обчислення масової частки або стехіометричні розрахунки за рівняннями реакцій, робити висновки про певні критерії окисно-відновних процесів та інших реакцій.
Приклади завдань з короткою числовою відповіддю

Завдання потребує зробити прості обчислення за рівнянням реакцій. Для цього спочатку необхідно скласти рівняння реакції горіння ацетилену: 2С2Н2 + 5О2 → 4СО2 + 2Н2О. За законом об’ємних співвідношень об’єм ацетилену відноситься до об’єму кисню, як 2:5, отже, для згоряння 12 л ацетилену необхідний кисень об’ємом 12∙5/2 = 30 (л).
Відповідь: 30.

У завданні необхідно скласти електронний баланс, визначити окисник та відновник та підібрати коефіцієнти рівняння окисно-відновної реакції. В принципі, при достатньому досвіді у абітурієнта, для визначення правильної відповіді навіть немає потреби складати повний електронний баланс. Необхідно, по-перше, визначити окисник: в даному випадку це купрум(ІІ) сульфат, оскільки тільки йони Купруму приймає електрони. Наведене рівняння не надто складне для підбирання коефіцієнтів, отже при певному досвіді це зробити нескладно:
2P + 5CuSO4 + 8H2O → 2H3PO4 + 5Cu + 5H2SO4.
Відповідь: 5.

Загальні методичні поради щодо роботи із тестом у форматі ЗНО
Порада 1. Відповідайте на завдання тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли його зміст.
Порада 2. Намагайтеся виконати усі завдання тесту!
Якщо Ви невпевнені у обраному Вами варіанті відповіді поміркуйте над іншими запропонованими варіантами, зіставляючи їх зі змістом завдання. Можливо інші хімічні знання дозволять виключити неправильні, на Вашу думку, відповіді та допоможуть прийняти остаточне рішення. Використовуйте навіть часткову інформацію на користь Вашого вибору. Оскільки завдання мають по чотири варіанти відповіді, то ймовірність обрати правильну становить 25%. Ця ймовірність зростає, якщо один із варіантів Ви вже без сумнівів відкинули як неправильний.
Порада 3. Як під час підготовки до зовнішнього оцінювання, так і під час проходження тестування Вам часто траплятимуться різноманітні рисунки. Важливо пам’ятати, вони є не лише ілюстраціями до завдань. Вони також самостійні джерела, які надають необхідну інформацію для виконання тестового завдання. Тому важливо користуватися правильним підходом до їхнього дослідження, аналізу.
Порада 4. При підготовці до ЗНО-2012 зверніть увагу на опанування наступних тем та навичок. Ці теми виявлені виходячи з аналізу стандартних помилок, що припустили абітурієнти, які складали ЗНО з хімії попередніх років.
• Складання формул речовин основних класів органічних та неорганічних сполук та рівнянь реакцій за їхньою участю;
• Будова ядра атома ба електронної оболонки атомів;
• Визначення окисників та відновників і складання рівнянь окисно-відновних реакцій;
• Навички користування Періодичною системою та таблицею розчинності;
• Складання рівнянь електролітичної дисоціації та рівнянь реакцій в йонному виді;
• Навички найпростіших обчислень: масової частки розчиненої речовини, стехіометричні обчислення за рівняннями реакцій, а також з урахуванням виходу продукту реакції або масової частки домішок.
Порада 5. Обираючи літературу для підготовки, слід звертати увагу:
• на наявність грифів, які засвідчують, що те чи інше видання рекомендовано до використання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України або Українським центром оцінювання якості освіти,
• на рік видання (перевидання) посібника,
• на те, за специфікацією якого року укладені тренувальні вправи.

Уся інформація щодо проведення ЗНО-2012 оперативно розміщується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (http://www.testportal.gov.ua/) та Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (zno-kharkiv.org.ua.).

Список літератури для вчителя
1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №24. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2004. — Січень. №1—2. — С. 5–60.
2. Короткий тестологічний словник-довідник / Упорядник Л.Т. Коваленко. –– К. : Грамота, 2008. –– 160 с.
3. Матеріали офіційного сайту Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI) [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://www.useti.org.ua/ua/news/455/
4. Основи педагогічного оцінювання. Частина І. Теорія : Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників / За заг. ред. Ірини Булах. –– К. : Майстер-клас, 2005. –– 96 с.
5. Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2010 році [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://www.testportal.gov.ua –– назва з екрану. –– 322 с.
6. Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2011 році [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://testportal.gov.ua/index.php/text/vidp/ –– назва з екрану. –– 359 с.
7. Сидоренко О. Визначення прогностичної валідності тестів як шлях до створення національної системи моніторингу якості освіти / Сидоренко О.Л. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : Збірник наукових праць. –– Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства : методологія, теорія, методи. –– 2010. –– №889. –– С.148––152.
8. Сидоренко О. Роль і місце зовнішнього незалежного оцінювання у становленні національної системи моніторингу якості освіти / Сидоренко О.Л. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. –– Випуск 22 : збірник наукових праць / за ред. В.П. Сергієнка. –– К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.–– С.435–439.
9. Сидоренко О. Роль соціального моніторингу в становленні й удосконаленні зовнішнього незалежного оцінювання як органічної складової системи освіти / Сидоренко Олександр Леонідович // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. –– Випуск 15. –– Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. –– С.593––597.

Кiлькiсть переглядiв: 1479

Коментарi

 • Gerdike

  2018-02-02 14:00:27

  Cialis 10mg Filmtabletten [url=http://cialviag.com]online pharmacy[/url] Propecia Cutaneo Propecia Aparato Digestivo...

 • Rosariobeild

  2018-01-04 09:41:39

  заказать поисковое продвижение сайта логин в скайпе SEO PRO1...

 • engladNub

  2017-11-26 02:56:12

  Давно искал эту инфу[url=http://jap.education-uk.ru/karta-sajta].[/url]...

 • evaowineqifu

  2017-07-10 03:02:35

  [url=http://100mg-viagracanada.com/]100mg-viagracanada.com.ankor[/url] sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/...

 • itaqojik

  2017-07-10 02:33:30

  [url=http://100mg-viagracanada.com/]100mg-viagracanada.com.ankor[/url] sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/...

 • ujonamiopuq

  2017-07-10 02:20:34

  [url=http://100mg-viagracanada.com/]100mg-viagracanada.com.ankor[/url] sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/...

 • emegazegayj

  2017-07-10 02:10:36

  [url=http://100mg-viagracanada.com/]100mg-viagracanada.com.ankor[/url] sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/...

 • MarvZengank

  2017-05-09 13:03:30

  Viagra Gocce Per Donne Real Progesterone Express Delivery Forum Kamagra [url=http://byuvaigranonile.com]viagra[/url] Himcospaz Cost Of Cialis At Walmart Wo Bekomme Ich Viagra Her Cialis Daily Fachinformation Para Que Sirve El Cialis De 5 Mg Fast Shipping Cialis Daily...

 • dnsrzbpxwt

  2014-02-05 17:14:42

  fdhsllszwb.sveb, qdszxbocvu , [url=http://www.stmjliifbf.com/]lyylnuimry[/url], http://www.cfjtukltbt.com/ qdszxbocvu...

 • vccdfhfd

  2013-07-21 11:10:43

  http://antalyahomes.com http://antalyahomes.ru http://antalyahomes.fr http://antalyahomes.be http://antalyahomes.se http://immobilien-turkei.de http://antalyahomes.com.tr http://antalyahomes.net http://antalyahomes.ir http://antalya-emlak.org http://antalyaproperty.com http://antalyahomemarket.com http://turkishclass.com http://konyaaltiapart.com http://realtyinantalya.com http://aziy.com http://antalyaproperty.co.uk http://yklb.com http://pem.biz http://www.google.com/search?q=antalyahomes.be...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.