Методичні рекомедації з біології

Методичні рекомендації
для учителів біології щодо підготовки учнів
до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році

Укладач: Тагліна О.В.,
кандидат біологічних наук, доцент, методист науково-методичного відділу Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.

ЗНО з біології в контексті підвищення якості освіти
Перед сучасною системою освіти України стоїть завдання запровадження системи загальнодержавного рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів за результатами стандартизованого оцінювання. Для цього потрібно підготувати законодавчу базу для створення незалежних агенцій оцінювання якості за прикладом розвинених країн, вдосконалювати політику щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) випускників загальноосвітніх навчальних закладів.
ЗНО утверджується в Україні як система, покликана забезпечити об’єктивне вимірювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів та оптимізувати відбір абітурієнтів до вищих навчальних закладів на основі ефективних, демократичних і прозорих процедур.
Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2012 р. визначено, що «при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим». Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами.
Зовнішнє незалежне оцінювання з біології дає можливість здійснювати моніторинг якості біологічної освіти, коригувати методи та засоби навчання, зміст і наповненість шкільного курсу. Все це дійсно сприяє підвищенню якості біологічної освіти.

Особливості проведення ЗНО-2012
У Міністерстві юстиції зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 3 листопада 2011 року № 1254, яким затверджено:
 Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році;
 Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти;
 Положення про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти;
 Положення про предметні фахові комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти;
 Технічний опис сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційної картки до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 9 серпня 2011 р. № 946 та від 14 жовтня 2011 року №1192 визначено перелік предметів, з яких буде проводитися зовнішнє незалежне оцінювання у 2012 році. Затверджено календарний план підготовки та проведення ЗНО-2012 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.11.2011 р. № 1346 «Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2012 році»).
Відповідно до названих нормативних документів можна визначити, що:
1. Реєстрація учасників триватиме з 1 січня по 20 лютого 2012 року.
2. ЗНО буде проведене з 15 травня по 7 червня 2012 року.
3. У 2012 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з десяти предметів: з української мови та літератури, історії України, всесвітньої історії, математики, біології, фізики, хімії, географії, російської мови, однієї з іноземних мов (за вибором) – англійської, німецької, французької, іспанської.
ЗОН з біології відбудеться 7 червня 2012 р.
4. Максимальна кількість тестів, яку може скласти кожен учасник тестування, – чотири.
5. Результати, отримані під час зовнішнього оцінювання, будуть зазначені в додатку до сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти, який абітурієнт подаватиме до приймальних комісій ВНЗ.

Програма ЗНО з біології: концептуальні засади та нововведення
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2012 розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів.
Завданнями зовнішнього незалежного оцінювання з біології є:
• перевірити відповідність знань та умінь учнів програмним вимогам;
• виявити рівень навчальних досягнень учнів;
• оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах
Зміст програми зовнішнього незалежного оцінювання структурований за рівнями організації життя й складається із вступу та розділів: «Молекулярний рівень організації життя», «Клітинний рівень організації життя», «Неклітинні форми життя», «Організмовий рівень організації життя», «Надорганізмові рівні організації життя», «Історичний розвиток органічного світу», які розподілено на теми. У кожній темі визначено обсяг вимог до знань та предметних умінь учасників зовнішнього незалежного оцінювання з біології.
Згідно з вимогами програми учасник зовнішнього незалежного оцінювання повинен вміти:
• характеризувати основні біологічні поняття, закономірності, закони та теорії, біологічні явища і процеси;
• оперувати поняттями, за потреби пояснення процесів та явищ живої природи, підтверджуючи прикладами з життя та діяльності людини, охорони здоров’я, досягнень біологічної науки;
• порівнювати процеси життєдіяльності на різних рівнях організації, (молекулярному, клітинному, організмовому, популяційно-видовому, екосистемному, біосферному) та виявляти взаємозв’язки між ними;
• встановлювати причинно-наслідкові, функціональні, структурні зв’язки та закономірності у живій природі, класифікувати об’єкти;
• виявляти наслідки впливу шкідливих звичок на організм;
• застосовувати біологічні знання для аналізу ситуацій, що виникають у різних сферах життя;
• виконувати розрахунки із використанням математичного апарату;
• застосовувати набуті знання при аналізі біологічної інформації, представленої в різних формах (графічній, табличній, текстовій);
• обґрунтовувати висновки.

Характеристика тесту з біології
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додаток № 7 до наказу № 791 від 14.07.2011 р.).
Загальна кількість завдань тесту – 60.
На виконання тесту відведено 120 хвилин.
Тест із біології складається із завдань чотирьох форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–50). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№51–56). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№57–58). До кожного завдання подано перелік подій (етапів), позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія (етап) має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.
4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (№59-60). До кожного завдання пропонується три групи відповідей. З кожної групи потрібно вибрати тільки одну правильну відповідь. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і послідовно записав три цифри у бланку відповідей А.
Схеми оцінювання завдань тесту з біології:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей. Завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або відповіді на завдання не надано. Цифри записуються послідовно з кожного стовпчика варіантів відповідей.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з біології, – 86.

Загальні методичні поради щодо організації підготовки до тестування з біології 2012
Для успішного проходження тестування необхідно формування таких умінь як:
• уміння працювати з тестами різних форм і різного рівня складності;
• уміння складати тести за конкретними текстами шкільних підручників;
• уміння давати розгорнуті письмові відповіді на різноманітні запитання;
• уміння давати розгорнуті усні відповіді на різноманітні запитання.
При підготовці до ЗНО-2012 з біології слід звернути особливу увагу на такі аспекти шкільного курсу:
• принципи структури та функціонування біологічних систем, їх індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв'язок між організмами та середовищем;
• особливості будови та процесів життєдіяльності вірусів, прокаріот, грибів, рослин, тварин і людини;
• порівняння біологічних об'єктів, явищ і процесів;
• виявлення і обґрунтовування причинно-наслідкових зв'язків у біологічних системах;
• пояснення біологічних явищ і процесів, загальних властивостей живих систем та перспектив розвитку біосфери.

Рекомендації до вивчення окремих тем шкільного курсу біології
Щодо окремих тем шкільного курсу біології, то за результатами ЗНО-2011 можна дати такі поради.
Рекомендації щодо вивчення тем “Біологія – наука про живу природу ”, “Хімічний стан живих організмів ”, “Будова і життєдіяльність клітин ”.
Важливо звернути увагу на:
• різноманітність біологічних наук, їх назви и напрямки розвитку;
• будову і функції клітинних органел;
• будову і функції формених елементів крові, склад плазми крові, її властивості;
• процеси мітозу і мейозу;
• світлову і темнову фазу фотосинтезу;
• генетичний код, процеси синтезу білка;
• етапи енергетичного обміну.
Рекомендації щодо вивчення тем “Неклітинні форми життя”, “Прокаріоти”, “Рослини”, “Гриби”.
Важливо звернути увагу на:
• бактеріальні і вірусні хвороби;
• біологічні властивості грибів;
• особливості різних відділів водоростей;
• життєві цикли рослин (чергування статевого і нестатевого поколінь);
• будову рослинних тканин;
• характеристики родин квіткових рослин;
• будову і функції вегетативних і генеративних органів рослин.
Рекомендації щодо вивчення теми «Тварини»
Важливо звернути увагу на:
• особливості одноклітинних тварин (приклади);
• паразитичних червів, їх життєві цикли (приклади);
• особливості комах, вивчення комах з повним і неповним перетворенням (приклади);
• відмінності кісткових і хрящових риб;
• особливості тварин суходолу;
• пристосування птахів до польоту (приклади);
• класифікацію тварин.
Рекомендації щодо вивчення теми “Біологія людини ”
Важливо звернути увагу на:
• будову і функції м'язів;
• особливості будови серця, роботу серця, серцевий цикл;
• склад крові (плазма крові, її особливості);
• взаємозв'язок між структурою і функцією органів;
• будову і функції ендокринної системи;
• похідні структури шкіри;
• групи крові;
• особливості надання першої домедичної допомоги
Рекомендації до вивчення тем «Спадковість і мінливість організмів ”, “Основи екології “, “Людина і біосфера ”, “Еволюційне вчення ”, “Історичний розвиток органічного світу»
Важливо звернути увагу на:
• ланцюги живлення, трофічні рівні, правило екологічної піраміди;
• перетворення енергії в екосистемах;
• поняття продуценти, консументи, редуценти (приклади);
• кругообіг елементів і речовин (приклади), потоки енергії в біосфері;
• процеси онтогенезу;
• докази еволюції (приклади);
• процеси первинної і вторинної сукцесії.

Результати проведення зовнішнього незалежного оцінювання з біології у 2011 році переконливо доводять, що особливої уваги педагогів-практиків потребують такі аспекти шкільної біологічної підготовки:
• принципи структури та функціонування біологічних систем, їх індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв'язок між організмами та середовищем;
• особливості будови та процесів життєдіяльності вірусів, прокаріот, грибів, рослин, тварин і людини;
• порівняння біологічних об'єктів, явищ і процесів;
• виявлення і обґрунтовування причинно-наслідкових зв'язків у біологічних системах;
• пояснення біологічних явищ і процесів, загальних властивостей живих систем та перспектив розвитку біосфери.

Загальні методичні поради щодо організації підготовки до тестування з біології
Роботі з тестами передує ретельне вивчення матеріалу відповідних розділів підручників. Кожен розділ включає декілька параграфів, які мі пропонуємо повторити за таким алгоритмом:
1. Уважно прочитати текст параграфа.
2. Виділити у тексті головні поняття и терміни.
3. Відповісти на питання наприкінці параграфа.
4. Якщо питання є складними, ще раз уважно прочитати текст параграфа.
5. Якщо відповіді на запитання до параграфа не викликають утруднень, можна приступати до роботи з тестовими завданнями відповідної тематики.
Успішному складанню тестування не завадить також формування таких умінь:
• давати розгорнуті письмові відповіді;
• давати розгорнуті усні відповіді;
• складати тести за текстами шкільних підручників.

Приклади та коментарі до тестових завдань за розділом «Вступ»

Тести до розділу «Вступ» охоплюють таку тематику:
 Сучасне визначення життя.
 Основні ознаки живого.
 Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організмовий, популяційний, екосистемний, біосферний.
 Методи біологічних досліджень.
Ці тести перевіряють, вміння школярів характеризувати основні ознаки живого, пояснювати значення біологічної науки в житті людини і суспільства, порівнювати методи біологічних досліджень, аналізувати структуру та визначати властивості рівнів організації життя.
Підготовка до тестів, що складені за розділом «Вступ», починається з повторення тем «Сучасне визначення життя», «Основні ознаки живого», «Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організмовий, популяційний, екосистемний, біосферний», «Методи біологічних досліджень». Якщо теми достатньо опрацьовані, можна переходити до тестових завдань.
1. Живе відрізняється від неживого
А тільки здатністю до самооновлення.
Б тільки спадковістю.
В сукупністю ознак, серед яких основними є особливості хімічного складу.
Г тільки здатністю до самовідтворення.
Правильна відповідь В. Живе відрізняється від неживого сукупністю ознак, серед яких основними є особливості хімічного складу, дискретність і цілісність, структурна організація, обмін речовин і перетворення енергії, здатність до самовідтворення та самооновлення, спадковість і мінливість, ріст і розвиток, подразливість і збудливість, а також рух.
2. У живих організмах зустрічаються
А такі ж хімічні елементи, як і в неживій природі у тих же концентраціях.
Б хімічні елементи, яких немає в неживій природі.
В такі ж хімічні елементи, як і в неживій природі, проте їх концентрації істотно відрізняються.
Г хімічні елементи, як і в неживій природі та хімічні елементи, яких немає в неживій природі.
Правильна відповідь В. У живих організмах зустрічаються такі ж хімічні елементи, як і в неживій природі, проте їх концентрації істотно відрізняються. Переважають у живій природі такі елементи, як: Карбон, Гідроген, Оксиген та Нітроген, що входять до складу органічних сполук.
3. За способом живлення організми поділяють на
А продуцентів і редуцентів.
Б автотрофів і гетеротрофів.
В аеробів і анаеробів.
Г сапротрофів і гетеротрофів.
Правильна відповідь Б. За способом живлення всі організми поділяють на автотрофів і гетеротрофів. Автотрофи здатні самостійно синтезувати органічні речовини з неорганічних, тоді як гетеротрофи лише споживають готові органічні речовини.
4. Генетичний код було сформовано на
А клітинному рівні живого.
Б молекулярному рівні живого.
В організмовому рівні живого.
Г популяційному рівні живого.
Правильна відповідь Б. Виділяють декілька основних рівнів організації живої матерії: молекулярний, клітинний, організмовий, популяційний, екосистемний і біосферний. Прояви властивостей живого зустрічаються вже на молекулярному рівні, представленому білками і нуклеїновими кислотами, з якими пов’язані найважливіші процеси життєдіяльності організму — обмін речовин та енергії, передача спадкової інформації тощо.
5. Титул «батька ботаніки» заслужив
А Аристотель.
Б Гіппократ.
В Теофраст.
Г Лінней.
Правильна відповідь В. Значний внесок у розвиток уявлень про будову тіла людини і тварин, а також спосіб їхнього життя зробили давньогрецькі вчені Гіппократ (бл. 460–бл. 377 рр. до н. е.) та Аристотель (384–322 рр. до н. е.), якого вважають «батьком природознавства». Титул «батька ботаніки» заслужив його учень Теофраст (372–287 рр. до н. е.), який зробив першу спробу систематизації знань про рослини. Лінней (1707–1778 рр.) отримав почесний титул «князь ботаніків» за видатний внесок у розвиток систематики рослин.
6. Комплексна біологічна наука, що вивчає різноманіття, будову, життєдіяльність, походження та розвиток рослинних організмів, а також їх взаємозв’язки з навколишнім середовищем, називається
А ботаніка.
Б зоологія.
В мікробіологія.
Г вірусологія.
Правильна відповідь А. Зоологією називають розділ біології, що вивчає різноманіття, будову й життєдіяльність тварин, їх розповсюдження та взаємозв’язок із середовищем існування, а також їх походження й розвиток. Мікробіологія — це біологічна наука, яка вивчає мікроорганізми (бактерії, віруси та мікроскопічні гриби). Вірусологією називають біологічну науку, що вивчає віруси.
7. Лишайники вивчає
А бактеріологія.
Б мікологія.
В ліхенологія.
Г ботаніка.
Правильна відповідь В. Бактеріологія є розділом біології, предметом якого є будова та життєдіяльність бактерій, а також їх роль у природі. Об’єктом мікології є гриби, їх будова, особливості життєдіяльності й розвитку, а також їх розповсюдження та взаємодія із середовищем існування. А ліхенологія вивчає лишайники.
8. Біохімія — це
А один з наймолодших розділів біології, що вивчає, зокрема, організацію спадкової інформації й біосинтез білка.
Б біологічна наука, що вивчає форму й будову організмів, а також закономірності їх розвитку.
В біологічна наука, об’єктом дослідження якої є клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів.
Г наука про хімічний склад живої матерії, хімічні процеси, що відбуваються в живих організмах та лежать в основі їх життєдіяльності.
Правильна відповідь Г. Молекулярна біологія — один з наймолодших розділів біології, що вивчає, зокрема, організацію спадкової інформації й біосинтез білка. Морфологія — це біологічна наука, що вивчає форму й будову організмів, а також закономірності їх розвитку. Цитологія, або клітинна біологія, — біологічна наука, об’єктом дослідження якої є клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів.
9. Гістологія — це
А розділ біології, що вивчає внутрішню будову та форму окремих органів, систем і організму в цілому.
Б біологічна наука, розділ морфології, об’єктом якої є будова тканин рослин і тварин.
В біологічна наука, що вивчає процеси життєдіяльності рослинних і тваринних організмів, їх окремих систем, органів, тканин та клітин.
Г розділ біології, який досліджує процес індивідуального розвитку організму, у тому числі зародковий розвиток.
Правильна відповідь Б. Анатомія — це розділ біології, що вивчає внутрішню будову та форму окремих органів, систем і організму в цілому. Ембріологія, або біологія розвитку, — розділ біології, який досліджує процес індивідуального розвитку організму, у тому числі зародковий розвиток. Фізіологія — біологічна наука, що вивчає процеси життєдіяльності рослинних і тваринних організмів, їх окремих систем, органів, тканин та клітин.
10. Укажіть, на якому рівні організації живої матерії вивчають процеси мітозу.
А біосферному
Б популяційному
В клітинному
Г організмовому
Правильна відповідь В, тому що мітоз – це поділ еукаріотичної клітини, вивчати його на інших рівнях живої матерії неможливо.
11. Укажіть, на якому рівні організації живої матерії здійснюється обмін спадковою інформацією та її успадкування нащадками.
А організмовому
Б популяційно-видовому
В екосистемному
Г клітинному
Правильна відповідь Б, тому що обмін спадковою інформацією та її успадкування нащадками йде саме на цьому рівні, один організм чи одна клітина такий обмін не забезпечують. Біогеоценоз – це сукупність на певному просторі земної поверхні однорідних природних явищ (атмосфери, ґрунту, кліматичних умов, рослинного, тваринного світу), поєднаних обміном речовин і енергії в єдиний природній комплекс. На цьому рівні обмін спадковою інформацією та її успадкування нащадками теж не здійснюється.
12. Установіть відповідність між біологічними науками та їхніми об’єктами дослідження.
1 Біохімія
2 Біотехнологія
3 Молекулярна біологія
4 Ембріологія А Утворення інфекційних білків — пріонів.
Б Розвиток зародка людини.
В Біосинтез білків.
Г Становлення людини як біологічного виду.
Д Виробництво кефіру.
Відповіді 1В, 2Д, 3А, 4Б.
Біохімія — це наука про хімічний склад живої матерії, хімічні процеси, що відбуваються в живих організмах та лежать в основі їхньої життєдіяльності. Біотехнологією називають біологічну науку, що вивчає використання живих організмів та біологічних процесів у виробництві, наприклад кефіру. Молекулярна біологія — один з наймолодших розділів біології, що вивчає, зокрема, організацію спадкової інформації й біосинтез білка. Ембріологія це розділ біології, який досліджує процес індивідуального розвитку організму – зародковий розвиток. Становлення людини як біологічного виду вивчає еволюційне вчення — розділ біології, присвячений причинам, рушійним силам, механізмам та загальним закономірностям еволюції живих організмів.

Організація підготовки до виконання тестових завдань за розділом «Молекулярний рівень організації життя»

Тести до розділу «Молекулярний рівень організації життя» охоплюють таку тематику:
 Елементний склад організмів
 Неорганічні сполуки в організмах
 Органічні сполуки в організмах
Підготовка до тестів, що складені за даним розділом, починається з повторення цих тем. Якщо теми достатньо опрацьовані, можна переходити до тестових завдань.
1. До макроелементів належить
А Купрум.
Б Гідроген.
В Манган.
Г Кобальт.
Правильна відповідь Б. Купрум, Манган, Кобальт — це мікроелементи.
2. До мікроелементів належить
А Нітроген.
Б Цинк.
В Фосфор.
Г Сульфур.
Правильна відповідь Б. Нітроген, Фосфор, Сульфур — це макроелементи.
3. Визначте молекули, які виконують ферментативну функцію.
А ліпіди
Б вуглеводи
В білки
Г полісахариди
Правильна відповідь: В, адже тільки глобулярні білки виконують ферментативну функцію.
4. Визначте молекули, які є полімерами.
А рибоза
Б глюкоза
В крохмаль
Г аланін
Правильна відповідь: В, оскільки рибоза, глюкоза, аланін – це мономери, тобто вони представлені однією структурною одиницею.
5. До неорганічних речовин клітини належать
А нуклеїнові кислоти.
Б мінеральні солі.
В біологічно активні сполуки.
Г ліпіди.
Правильна відповідь Б. До неорганічних речовин клітини належать вода, мінеральні солі, рідше кислоти й оксиди, а до органічних — білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди, АТФ і біологічно активні сполуки.
6. Сахароза складається із
А глюкози та фруктози.
Б глюкози та галактози.
В двох залишків глюкози.
Г двох залишків фруктози.
Правильна відповідь А. Сахароза (буряковий цукор) складається із залишків глюкози та фруктози. Лактоза, або молочний цукор, утворена залишками глюкози та галактози. Мальтоза (солодовий цукор) складається з двох залишків глюкози.
7. Мономером як амілози, так і амілопектину є
А фруктоза.
Б глюкоза.
В галактоза.
Г сахароза.
Правильна відповідь Б. Мономером як амілози, так і амілопектину є саме глюкоза.
8. Запасний полісахарид тварин і грибів – це
А крохмаль.
Б глікоген.
В целюлоза.
Г хітин.
Правильна відповідь Б. Крохмаль є основною запасною речовиною рослин, глікоген — це запасний полісахарид тварин і грибів. Целюлоза — це структурний полісахарид рослин, а хітин — структурний полісахарид деяких тварин і грибів.
9. Ліпіди — це
А однорідна у хімічному відношенні група низькомолекулярних речовин з гідрофобними властивостями.
Б різнорідна в хімічному відношенні група низькомолекулярних речовин з гідрофільними властивостями.
В різнорідна в хімічному відношенні група полімерів з гідрофобними
Властивостями.
Г різнорідна в хімічному відношенні група низькомолекулярних речовин з гідрофобними властивостями.
Правильна відповідь Г. Ліпіди — це різнорідна в хімічному відношенні група низькомолекулярних речовин з гідрофобними властивостями. Ліпіди не розчиняються у воді, а лише утворюють у ній емульсії при збовтуванні або обробці іншими речовинами, такими як жовч у травній системі людини, проте добре розчиняються в органічних розчинниках.
10. Статеві гормони естрадіол і тестостерон належать до
А полімерів.
Б восків.
В стеринів.
Г стероїдів.
Правильна відповідь Г. Воски — це складні суміші жирних кислот і жирних спиртів. У рослин вони утворюють плівку на поверхні листка, яка захищає від випаровування, проникнення патогенів та ін. У деяких тварин вони покривають тіло або слугують для побудови стільника. До стеринів належить такий ліпід, як холестерол (холестерин), — обов’язковий компонент клітинних мембран, надлишок якого призводить до атеросклерозу, а до стероїдів — статеві гормони естрадіол і тестостерон.
11. До складу білків входять
А 20 амінокислот.
Б 10 амінокислот.
В 40 амінокислот.
Г 30 амінокислот.
Правильна відповідь А. Усього в природі зустрічається близько 200 амінокислот, які відрізняються радикалами та взаємним розташуванням функціональних груп, але тільки 20 з них є у складі білків. Такі амінокислоти називають протеїногенними.
12. До повністю незамінних амінокислот належить
А аргінін.
Б аланін.
В валін.
Г серин.
Правильна відповідь В. Повністю незамінних амінокислот налічується 8. Це валін, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, треонін, триптофан і фенілаланін.
13. Четвертинна структура білка — це
А послідовність амінокислот, сполучених пептидним зв’язком.
Б просторове укладання білкової молекули у вигляді спіралі або складок, що утримується водневими зв’язками між атомами Оксигену та Гідрогену пептидних угруповань.
В просторове укладання поліпептидного ланцюга, що утримується гідрофобними, іонними, водневими, дисульфідними (S—S) та іншими зв’язками.
Г структура, утворена декількома поліпептидними ланцюгами, сполученими гідрофобними, іонними, водневими та іншими слабкими взаємодіями.
Правильна відповідь Г. Первинна структура білка — це послідовність амінокислот, сполучених пептидним зв’язком. Особливості амінокислотного складу білка обумовлюють його просторове укладання — виникнення вторинної та третинної структур. Вторинна структура є просторовим укладанням білкової молекули у вигляді спіралі або складок, яке утримується водневими зв’язками між атомами Оксигену та Гідрогену пептидних угруповань різних витків спіралі або складок. Третинна структура білка також є формою просторового укладання поліпептидного ланцюга, утримуваного гідрофобними, іонними, водневими, дисульфідними (S—S) та іншими зв’язками. Вона притаманна більшості білків організму, наприклад міоглобіну м’язів. Четвертинна структура — найскладніша, утворена декількома поліпептидними ланцюгами, сполученими тими ж зв’язками, що й у третинній (гідрофобними, іонними та водневими), а також іншими слабкими взаємодіями. Четвертинна структура властива небагатьом білкам, таким як гемоглобін, хлорофіл та ін.
14. Яка функція білків пов’язана з їх наявністю у клітинних мембранах?
А будівельна
Б енергетична
В ферментативна
Г рухова
Правильна відповідь А. Будівельна функція білків пов’язана саме з їх на явністю у клітинних мембранах і структурних компонентах клітин. Енергетична функція пов’язана з тим, що при розщеплюванні 1 г білка вивільняється 17,6 кДж енергії. Без білків неможливий внутрішньоклітинний рух, рух клітин та організмів у цілому, оскільки вони забезпечують скорочення м’язів і переміщення внутрішньоклітинних компонентів, а також складають основу джгутиків та війок. Ферментативна функція пов’язана з тим, що білки є біологічними каталізаторами.
15. Втрата білковою молекулою своєї структури називається
А денатурація.
Б ренатурація.
В деструкція.
Г полімеризація.
Правильна відповідь А. Денатурація — втрата білковою молекулою своєї структури — відбувається внаслідок зміни температури, рН, атмосферного тиску, під дією кислот, лугів, солей важких металів, органічних розчинників.
Зворотний процес відновлення вторинної та наступних структур називається ренатурацією, проте він не завжди можливий. Повне руйнування білкової молекули називається деструкцією.
16. Матриця для синтезу білка – це
А ДНК.
Б іРНК.
В тРНК.
Г рРНК.
Правильна відповідь Б. Усі типи РНК беруть участь у реалізації спадкової інформації, яка з ДНК переписується на іРНК, а на останній здійснюється вже синтез білка; тРНК у процесі синтезу білка приносить амінокислоти до рибосом, а рРНК входить до складу рибосом.
17. Установіть відповідність між класами органічних сполук та їх функціями.
1 Білки
2 Ліпіди
3 ДНК
4 Вуглеводи А зберігання та передача спадкової інформації
Б ферментативна
В утворення клітинної стінки
Г транспорт амінокислот до рибосоми
Д утворення основи клітинних мембран
Правильна відповідь 1Б, 2Д, 3А, 4В.
Тільки білки виконують ферментативну функцію. Фосфоліпіди є основою клітинних мембран. Нуклеїнові кислоти (зокрема ДНК) зберігають та передають спадкову інформацію. Вуглеводи утворюють клітинну стінку.

Організація підготовки до виконання тестових завдань за розділом «Клітинний рівень організації життя»
Тести до розділу «Клітинний рівень організації життя» охоплюють таку тематику:
 Організація клітин
 Клітинний цикл
 Обмін речовин та перетворення енергії
Підготовка до тестів, що складені за даним розділом, починається з повторення цих тем. Якщо теми достатньо опрацьовані, можна переходити до обговорення тестових завдань.
1. До прокаріот належать
А гриби.
Б рослини.
В тварини.
Г бактерії.
Правильна відповідь Г. Еукаріотичними називають клітини, в яких хоча б на одній зі стадій розвитку наявне ядро — спеціальна структура, в якій знаходиться ДНК. До еукаріотичних організмів належать рослини, тварини і гриби. Прокаріотична клітина не має ядра, її ДНК знаходиться у цитоплазмі у зв’язаному з білками стані. Цей комплекс ДНК і білків називається нуклеоїдом. Цитоплазма прокаріотичних клітин містить також невелику кількість органел, тоді як еукаріотичним клітинам властива значна різноманітність цих структур. Прокаріотами є бактерії та архебактерії.
2. Основу мембран становлять
А білки.
Б ліпіди.
В вуглеводи.
Г нуклеїнові кислоти.
Правильна відповідь Б. Основу мембран становлять ліпіди. Вони представлені здебільшого фосфоліпідами та холестерином. Згідно із рідинномозаїчною моделлю мембрани, яку запропонували у 1972 р. Г. Ніколсон і С. Сингер, ліпіди утворюють подвійний шар, в якому гідрофільні «головки» молекул ліпідів повернені назовні, а гідрофільні «хвости» заховані усередину мембрани. Ліпіди через свою гідрофобність забезпечують відокремлення водних фаз внутрішнього середовища клітини та її оточення, тому мембрана є перешкодою для великих водорозчинних молекул. До того ж ліпідна фаза мембран проявляє властивості рідини, якій притаманний значний поверхневий натяг. Унаслідок цього ліпідний бішар утворює замкнені порожнини, які не спадаються.
3. Основу поверхневого комплексу клітини утворює
А клітинна стінка.
Б глікокалікс.
В плазмолема.
Г мембрани ендоплазматичної сітки.
Правильна відповідь В. Основу поверхневого комплексу клітини утворює плазматична мембрана, або плазмолема, крізь яку відбувається обмін речовинами, енергією та інформацією з оточуючим середовищем. Крім того, плазмолема виконує також бар’єрну, транспортну, каталітичну, енерготрансформуючу та інші функції.
4. Процес захоплення клітинною поверхнею та поглинання клітиною твердих часточок – це
А фагоцитоз.
Б піноцитоз.
В екзоцитоз.
Г пасивний транспорт.
Правильна відповідь А. Ендоцитоз — це активний процес поглинання речовин клітиною, при якому мембрана утворює вгинання, а потім формує фагоцитозний пухирець, в який поміщає об’єкти, які поглинаються. Розрізняють два різновиди ендоцитозу — фагоцитоз і піноцитоз. Фагоцитоз (від грец. phаgos — пожирач, kуtos — клітина) — це процес захоплення клітинною поверхнею та поглинання клітиною твердих часточок, а піноцитоз (від грец. pino — п’ю, всмоктую, kуtos — клітина) — це процес захоплення клітинною поверхнею та поглинання рідини. Фагоцитоз відбувається в основному в тваринних клітинах, він забезпечує їх живлення, а часто й захист організму. Екзоцитоз — процес, зворотний ендоцитозу. Таким чином виділяються неперетравлені залишки їжі з травних вакуоль і виводяться необхідні для життєдіяльності сусідніх клітин і організму в цілому речовини. Пасивний транспорт — це вид транспорту, який відбувається без витрати енергії від більшої концентрації до меншої.

5. Позначте одноклітинну тварину, в якої підмембранний комплекс разом із ущільненим поверхневим шаром цитоплазми утворюють еластичну оболонку — пелікулу.
А амеба
Б інфузорія
В радіолярія
Г малярійний плазмодій
Правильна відповідь Б. В деяких одноклітинних, зокрема евглен та інфузорій, підмембранний комплекс разом із ущільненим поверхневим шаром цитоплазми утворюють еластичну оболонку — пелікулу, яка дозволяє їм як підтримувати певну форму тіла, так і зберігати гнучкість.

6. До мембранних органел належать
А рибосоми.
Б цитоскелет.
В лізосоми.
Г мікротрубочки.
Правильна відповідь В. Лізосома — це одномембранна органела. До немембранних органел належать рибосоми, мікротрубочки, мікронитки та клітинний центр.
7. Мікротрубочки відрізняються від мікрофіламентів тим, що
А в них є тубулін.
Б в них є актин.
В вони є немембранними органелами.
Г вони належать до цитоскелету.
Правильна відповідь А. Мікротрубочки — це циліндричні порожнисті органели, які пронизують усю цитоплазму клітини. Вони утворені числен

Кiлькiсть переглядiв: 2063

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.